چاپ کردن این صفحه

حکايت قاشق خالي

توسط اسماعیل عسلی/ سردبیر روزنامه عصرمردم 02 تیر 1400 118 0
سرمقاله سردبیر اسماعیل عسلی 3 تیر 1400          حکايت قاشق خالي

پس از برگزاري انتخابات، گردانندگان کشور و مردم به شناختي تازه از يکديگر دست پيدا مي کنند . اين اطلاعات مربوط به چنين شناختي تا چه ميزان رسانه اي مي شود مطرح نيست چرا که شفافيت امري دو سويه است يعني به هر ميزان مسئولين با مردم پيرامون دستاوردهاي هر نوع مشارکت عمومي صادق باشند ، پاداش صداقت خود را با رفتار شفاف دريافت مي کنند . اين قانون نانوشته در مورد تمامي موضوعات قابل تعميم است. براي نمونه اگر مردم از نحوه هزينه کرد درآمدهاي دولت خشنود نباشند نارضايتي خود را با ماليات گريزي ، پرهيز از خوداظهاري صادقانه ، خريد و فروش کالاي قاچاق و همچنين هنجار ستيزي نشان مي دهند و در مواردي که اداره کنندگان کشور نيازمند همکاري و همراهي مردم براي عبور از بحران ها باشند ، به اشکال گوناگون از اين مهم سرباز مي زنند . در واقع نقشي که انتخابات ايفا مي کند اين است که مردم و مسئولين بيش از گذشته به ماهيت يکديگر پي مي برند . چون هم مردم مي دانند که چه کرده اند و هم مسئولين به متر و ترازوي مورد نياز براي ارزيابي کمي و کيفي انتخابات دسترسي دارند .
انتخابات اگر چه در يک روز مشخص برگزار مي شود اما آثاري دراز مدت از خود برجاي مي گذارد.
انتخابات از يک منظر مسابقه راستگويي بين مردم و گردانندگان کشور است و به تميز شدن آينه اي که مردم و مسئولين مي توانند خود را در آن ببينند منجر مي شود .
تولد يک دولت در فرآيند انتخابات به مثابه تولد فرزند مستلزم بسترسازي و مقدمه چيني است . همان گونه که براي تولد يک نوزاد سالم نکات بسياري ملحوظ نظر قرار مي گيرد براي تولد دولت کارآمد در جريان زايش ملي نيز نيازمند رعايت نکات بيشماري هستيم .فرزندي که به دنيا مي آيد اگر به حال خود رها شود نه براي خودش مفيد واقع مي شود و نه براي پدر و مادر . دولت متولد شده هم مشمول چنين قاعده اي است يعني بايد پايش و تربيت شود . وظيفه دولت تعيين تکليف براي مردم نيست . وظيفه ي اصلي دولت امانتداري است . قدرتي که به صورت موقت از سوي مردم تفويض مي شود بايد در چارچوب مفاد توافق که قانون اساسي باشد به عنوان ابزار خدمت مورد استفاده قرار گيرد . دولت مانند شخصي است که ادعاي کشاورز بودن دارد . در چارچوب چنين ادعايي زميني به او واگذار مي شود که هم آب دارد و هم خاکش مرغوب است . مردم به دولت هاي طرف قرارداد مي گويند اين کشور نفت و انواع منابع معدني و نيروي انساني با فراست و موقعيت ژئوپولتيک و جاذبه هاي گردشگري و پتانسيل هاي فراواني دارد . ما اين کشور را به مدت چهار سال به شما مي سپاريم ببينيم چه مي کنيد. اگر نتيجه چهار سال کشور داري دولت، فرار نخبگان ، افزايش سن ازدواج، تورم، و دشواري زندگي و
قاشق خالي در دهن مردم گذاردن باشد و ادعاي اينکه دولت از مسائلي خبر دارد و مردم نمي دانند، راه به جايي نخواهد برد. سياست علم است و آموختني و قابل تجربه و آزمايش و هيچ پيوندي با موهومات ندارد.
به نظر مي رسد با توجه به هماهنگي بين سه قوه و حاکميت شاهد موفقيت هاي دولت در حد استطاعت مسئولان در آينده باشيم.

شماره روزنامه:7225
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
آخرین ویرایش در چهارشنبه, 02 تیر 1400

موارد مرتبط