چاپ کردن این صفحه

15 خرداد 42 و 15 سال بعد

توسط محمد عسلی/ مدیرمسئول روزنامه عصرمردم 12 خرداد 1400 40 0
سرمقاله محمد عسلی 13 خرداد 1400         15 خرداد 42 و 15 سال بعد

اصلاحات اقتصادي و اجتماعي که به نام انقلاب شاه و مردم رقم خورد و بعد از آن انقلاب سفيد ناميده شد طرح آن ابتدا به وسيله دکتر اميني نخست وزير محمدرضا شاه در آمريکا مطرح و علت آن را شرايط سخت اقتصادي و نفوذ حزب توده و فشارهاي سياسي جبهه ملي عنوان نمودند که پس از بازگشت دکتر اميني شاه آن را با اصلاحاتي چند در دي ماه 1341 به تصويب مجلس شوراي ملي رساند و همان زمان با مخالفت آيت الله روح الله خميني و جبهه ملي روبرو شد و پس از ابلاغ ، نظام فئوداليته که ترکيبي از خوانين عشاير و بومي بود عليه آن قيام مسلحانه به صورت پراکنده نمودند که به وسيله ارتش سرکوب شد و خوانين به پا خواسته ياغي تلقي شدند و پس از دستگيري اعدام و زنداني گرديدند. در 14 خرداد آيت ا... خميني طي يک سخنراني پرشور در فيضيه قم شاه را نوکر آمريکا ناميد و اين اصلاحات را مورد نقد و مخالفت شديد قرار داد...
مردم شهرهاي قم، تهران، ورامين، شيراز و تعدادي شهرهاي ديگر به خيابانها ريختند و اعتراض خود را با آتش زدن مراکز و مغازه هاي مشروب فروشي و سينماها که وسيله فساد ناميده شده بودند نشان دادند و با سربازان ارتش درگير شدند که تعدادي از روحانيون و مردم بازاري دستگير، زنداني و بعضا در تظاهرات با شليک افسران و سربازان شاه زخمي و به شهادت رسيدند.
آيت ا... خميني هم توسط نيروهاي ساواک و نيروي پليس به دستور شاه دستگير و بازداشت و سپس به ترکيه و بعدا به عراق تبعيد شدند.
با سرکوب اعتراضات و تظاهرات خونين 15 خرداد 42 ، شاه اصلاحات ارضي را با ارائه اسناد زمين هاي خوانين و بعضا زمين هاي سلطنتي به رعايا و کشاورزان درصدد برآمد تا محبوبيتي براي خود دست و پا کند اما به علت آنکه کشاورزان ابزار و وسايل کشاورزي نداشتند و نتوانستند از زير بار قرض «وام» بانک ها بيرون آيند شرکتي به نام شرکت سهامي زراعي آريامهر به رياست شاپور غلامرضا پهلوي «برادر شاه» تأسيس شد و مبادرت به خريد زمين هاي واگذار شده از کشاورزاني نمود که قادر نبودند آنها را کشت کنند.
امام خميني يکي از دلائل مخالفت خود با اصلاحات ارضي را نابودي کشاورزي در ايران عنوان مي کرد و آزادي زنان را مفسده اي مي دانست که در حال شکل گيري است.
پس از سرکوب مخالفان يکي از خبرنگاران در عراق از آيت ا... خميني سئوال مي کند که پس طرفداران شما کجا هستند؟ چرا سرکوب نشدند؟ و امام در پاسخ مي گويد: طرفداران من فعلا در گهواره ها هستند.
با گذشت 15 سال يعني در 1357 قيام عظيم و همه گير انقلاب اسلامي با هدف مخالفت با شاه و سلطنت عليرغم کشته و مجروح شدن بسياري از مردم به پا خواسته پيروز شد، شاه از کشور فراري شد، ارتش تسليم و پادگانها توسط نيروهاي انقلابي تسخير شدند.
از آن سال که رهبر انقلاب اسلامي نظام نوپاي جمهوري اسلامي را به همه پرسي گذاشت و با رأي 2/98 مردم ايران به تصويب رساند.
15 خرداد نقطه عطفي شد در تاريخ مبارزات و نهضت انقلابي مردم ايران که اينک 58 سال از آن روزها و 42 سال از پيروزي انقلاب اسلامي ايران گذشته است.
امام خميني در سال 1368 به ديار باقي شتافت. عليرغم 8 سال جنگ تحميلي ظالمانه، 42 سال مبارزه علني و رودررو با آمريکا و تحريم هاي کمرشکن که در تاريخ بي سابقه است انقلاب ايران توانسته منشاء يک تحول و دگرگوني در اقتصاد، سياست و اصلاحات و انقلاب هاي مردمان تحت ستم شود که همگان از شرايط و وضعيت آن در منطقه و ديگر نقاط آسيا و آفريقا آگاهند.
15 سال بعد از نهضت خرداد 42 انقلاب اسلامي ايران خار در چشم و استخوان در گلوي دولت هاي ستمگر و استعمارگر آمريکا  ، اسرائيل ، کشورهاي اروپائي و حاميان منطقه اي آنها بوده و ايران با استقلال و پشتوانه مردمي عليرغم خيانت هاي بعضي مديران فرصت طلب و فشارهاي سياسي و اقتصادي به کشوري قدرتمند در منطقه خاورميانه تبديل شده که علاوه بر ايجاد امنيت و ثبات در ايران به کمک کشورهاي تحت ستم و مورد تجاوز آمريکا و متحدانش مانند سوريه ، عراق ، يمن و لبنان هم شتافته و آنها را ياري داده است.
تحليل و تفسير وقايع و رويدادهاي 15 سال بعد از خرداد 42 و قريب به 43 سال بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در اين خلاصه نوشتار نمي گنجد.
آنچه قلمي شده صرفا يادآوري مختصر و گزينشي است تا خوانندگان و مخاطبان جوان کليد واژه اي براي ورود به تاريخ انقلاب داشته باشند. روح شهدا شاد و خدايشان بيامرزاد.
والسلام

شماره روزنامه:7209
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
آخرین ویرایش در چهارشنبه, 12 خرداد 1400

موارد مرتبط